Overkørsel 512 vogterhus 150 Gammel Kærvej::


I skrivende stund (27. april 2014) opstilles følgende hypotese: Der har eksisteret to vogterhuse i Aalborg med nummeret 150. Det første lå ved det, der i dag hedder Gammel Kærvej. Det andet lå ved Vesterbro. Det er nu (21. september 2015) bekræftet, at vogterhuset ved Gammel Kærvej havde nummeret 150 (se nedenfor).

I skrivende stund (27.april 2014) kan det dokumenteres, at vogterhus 148 lå ved overkørsel 504 Engdraget i Skalborg og at vogterhus 150 lå ved overkørsel 513 Vesterbro i Aalborg.

Mellem disse to overkørsler har der ligget to vogterhuse: Vogterhus 149 ved overkørsel xx Aron Jacobsens Vej og Vogterhus 150 ved overkørsel xx Gammel Kærvej. Opgaven går nu ud på at dokumentere, at vogterhuset ved xxx-vej havde nummer 149 og at vogterhuset ved Gammel Kærvej havde nummer 150. Det er nu (21. september 2015) bekræftet, at vogterhuset ved Gammel Kærvej havde nummeret 150 (se nedenfor).

Overkørslen ved Gammel Kærvej er sandsynligvis blevet nedlagt i forbindelse med udvidelsen af Aalborg station i 1902. Det er før set, at man har "flyttet" et vogterhus, forstået på den måde at man nedlægger en overkørsel og sælger eller udlejer vogterhuset, og dermed "nedlægger" selve vogterhusnummeret samtidig med, at man opfører et nyt vogterhus ved en anden overkørsel og tildeler det nye vogterhus det ledige nummer. I den forbindelse er det en akademisk diskussion, om vogterhuset er "flyttet" eller er "nedlagt" og et nyt oprettet. Min hypotese er, at det er det der er sket med vogterhus 150 ved Gammel Kærvej/Vesterbro.

Det oprindelige matrikelkort fra 1869 og frem. Midt i den røde cirkel ses selve overkørslen og lige under denne ses vogterhuset "Bvgths" = "Banevogterhus". I forstørrelse ser det ud til, at vogterhuset har vindfanget vendt mod jernbanen. Bemærk i øvrigt den oprindelige jernbanes forløb fra overkørslen og mod nord. Den rødskraverede store bygning til højre på kortudsnittet er stationen fra 1902. Som vi ser, løb den oprindelige jernbane øst for denne bygning. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


13. februar 1900: "Det vedtoges som Erstatning til Formand Hans Jensen, der er Bruger af det ved den nuværende Kjærvej beliggende Vogterhus Nr. 150, at yde et Beløb af 200 Kr. for Ødelæggelse af det ham som Bruger af Vogterhuset tillagte Haveareal."208)
1902: Vogterhuset er ikke at se på sporplanen over Aalborg station 1902.86)
1904: Der eksisterer dog et billede, der angiveligt er fra 1904, og hvorpå man kan se vogterhuset.87)

Udsigt over den sydlige del af Aalborg station set fra nord mod syd 1904.200) Billedet er sandsynligvis taget fra luftbroen. I den røde cirkel ses vogterhus 150. Billedet kan ses i højere opløsning her.

1955: Der eksisterer et billede, der angiveligt er fra 1955, og hvorpå man kan se, at vogterhuset er revet ned.91) Indtil videre er hypotesen derfor, at vogterhuset er revet ned mellem 1904 og 1955.